Obchodní podmínky provozování platební brány

1. Úvodní ustanovení

1.1. ComGate Payments, a.s. (dále jen „Provozovatel“) vydává tyto Obchodní podmínky, které stanovují pravidla obchodních vztahů mezi ním a jeho Klienty ve věcech zřízení a provozu platební brány pro akceptaci plateb kartou a Platební tlačítka bank.

1.2. Obchodní podmínky provozování platební brány jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Provozovatelem a Klientem.

2. Vymezení pojmů​

2.1. Klient je subjekt, se kterým Provozovatel uzavřel Smlouvu, je příjemcem platby.
2.2. Provozovatel je společnost ComGate Payments, a.s., která poskytuje služby a zpracovává transakce na základě licence od České národní banky Platební instituce.
2.3. Acquirer je zpracovatel karetní transakce, který je prostředníkem ve vztahu Provozovatele, Klienta a jeho zákazníků. (BS PAYONE GmbH, ČSOB, a.s.
2.4. Vydavatel karty je banka nebo jiná instituce, která je oprávněna vydávat platební karty.
2.5. Držitel platební karty (Plátce nebo také Zákazník) je spotřebitel nakupujícího zboží nebo služby.
2.6. Karetní asociace je mezinárodní organizace poskytující bankám licenci k vydávání platebních karet a zpracování karetních transakcí (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover, JCB).
2.7. Online platba kartou je transakce prováděná ve prospěch Klienta k úhradě kupovaného zboží nebo služeb, pomocí platební karty v prostředí internetu.
2.8. Platební tlačítka bank je nástroj pro realizaci mezibankovního převodu s okamžitým potvrzením o platbě.
2.9. POS Terminál je zařízení, které umožňuje úhradu zboží či služeb platební kartou v místě prodeje.
2.10. One Click Payments je funkcionalita dostupná u Online platby kartou, která umožňuje pravidelné platby z karty. U těchto plateb zadává Klient do systému v požadovaných intervalech příkaz k úhradě, což umožňuje strhávat držiteli karty variabilní částky ve variabilním období.
2.11. Rekurentní platby je funkcionalita dostupná u Online platby kartou, která umožnuje pravidelné platby z karty. U těchto plateb zadává Klient příkaz k úhradě pouze s první platbou, na základě které se následně držiteli karty strhává fixní částka za fixní období.
2.12. Předautorizace je funkcionalita dostupná u Online platby kartou či u POS Terminálu, která umožňuje po určitou dobu zarezervovat částku na platební kartě Plátce bez samotného stržení prostředků. Doba rezervace se liší dle Acquirera.
2.13. Chargeback (vrácení peněžních prostředků stržených při karetní transakci zpět Plátci) je proveden vždy, když Plátce popírá, že vydal pokyn účtovat svůj účet karty.
2.14. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je mezinárodní standard, který se zabývá bezpečností zpracování a sběru karetních dat. Pro potřeby trhu byla vytvořena internetová stránka www.pcistandard.cz, kde Klient najde veškeré potřebné informace k PCI DSS standardům. Originální znění dokumentů v anglickém jazyce najdete na https://www.pcisecuritystandards.org/.
2.15. AML (Anti-Money Laundering) je předpis, který upravuje prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a financování terorismu.

3. Zřízení platební brány

​​​​​3.1 .Zřízení platební brány je podmíněno uzavřením smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem.

3.2. Zahájení provozu platební brány předchází proces aktivace, který zahrnuje zejména:
a) posouzení souladu osoby Klienta a obchodní činnosti Klienta s požadavky karetních asociací
b) posouzení souladu údajů na internetové prezentaci klienta s požadavky karetních asociací
c) ohlášení Klienta u karetních asociací
d) technické propojení platební brány
e) testovací provoz
f) aktivace ostrého provozu platební brány

3.3. Klient je povinen na svých webových stránkách jasně a jednoznačně uvádět následující informace:
a) úplné jméno Klienta a adresu sídla, IČ, stejně jako je uvedeno v obchodním rejstříku, název obchodního rejstříku
b) dodací a reklamační podmínky, případně pravidla předautorizací a následné platby
c) všechny poplatky za služby Klienta, včetně úhrady za přepravu, balení a daně
d) v případě, že Klient dodává zboží do zahraničí, všechny možné cílové destinace a zvláštní dodací podmínky a poplatky
e) měnu, v níž budou služby fakturovány, a to nejpozději v okamžiku potvrzení objednávky
f) kontakt na zákaznický servis s kompletní adresou
g) politiku Klienta pro použití zákaznických dat
h) bezpečnostní opatření.

3.4. Klient je povinen:
a) vyjadřovat ceny pouze v měnách ohlášených Provozovateli
b) v případě Rekurentních plateb umožnit Zákazníkům jednoduše online ukončit odběr služby, tím i ukončit další úhrady
c) v případě zkušebního provozu je Klient povinen informovat Poskytovatele o tom, kdy zkušební období končí
d) v případě, že Klient poskytuje Zákazníkům vstup na jiné stránky (např. dalších obchodníků), změna osoby Obchodníka musí být jasně komunikována.

3.5. Klient se zavazuje trvale zobrazovat na svém internetové prezentaci loga přijímaných platebních karet. Loga je nutné prezentovat vždy ve formě poskytnuté Provozovatelem. V případě ukončení smluvního vztahu se Klient zavazuje neprodleně odstranit ze své internetové prezentace všechny výše uvedené údaje.

3.6. Klient je povinen zpřístupnit veškeré sekce webu, ve kterých je zobrazena platební brána, před spuštěním do ostrého provozu.

3.7. Klient nesmí nabízet zboží nebo služby za zvýšené ceny či za méně příznivých podmínek pro Plátce, kteří platí platební kartou, než pro Plátce platící v hotovosti nebo jiným způsobem. Klient nesmí účtovat dodatečné poplatky za přijetí platební karty. Právo Klienta Plátci nabídnout slevu za použití konkrétní platební karty nebo jiného autentizační metody zůstává nedotčeno.

3.8. Klient se zavazuje nejpozději v den účinnosti Smlouvy seznámit se s pravidly PCI DSS, zavazuje se je dodržovat a implementovat všechna opatření nutná pro PCI DSS compliant. Klient je povinen na vyžádání předložit Provozovateli sebehodnotící formulář či další dokumenty (tzv. Self-Assessment Questionnaire).

3.9. Pokud Klient provozuje podnikání, které dle zákona vyžaduje speciální oprávnění či licenci, například, ale nejen gambling, loterie, sázky, lékárny apod., je Klient povinen doložit Provozovateli udělené platné oprávnění a zároveň také doložit plnění speciálních nařízení a požadavků, kterým je daná podnikatelská činnost regulována.

3.10. V případě, že usoudíme, že Klient, obchodní činnost Klienta nebo internetová prezentace Klienta nejsou v souladu s výše uvedenými požadavky, vyhrazujeme si právo Platební bránu nezprovoznit. V případě, kdyby po zprovoznění Platební brány došlo na straně Klienta, jeho obchodní činnosti nebo v internetové prezentaci ke změnám, které způsobí rozpor s výše uvedenými požadavky, vyhrazujeme si právo funkčnost Platební brány pozastavit.

4. Provoz platební brány

4.1. V souladu s Nařizení EU číslo 2015/751 nabízíme Klientům účtování poplatků v režimu Interchange++ modelu (Interchange poplatek, Scheme poplatek a poplatek za Zpracování), nebo v modelu kumulovaného poplatku.

4.2. Klient bere na vědomí, že Provozovatel může změnit způsob účtování z kumulované sazby na Interchange++, kdykoliv od začátku následujícího kalendářního měsíce po oznámení Provozovatele.

4. 3. Vyúčtování je prováděno 15. dne měsíce následujícího za období měsíce předcházejícího. Vyúčtování obsahuje poplatky a provize, na kterých se Klient a Provozovatel dohodli v uzavřené Smlouvě a další detaily o transakcích. Všechny poplatky Provozovatele jsou bez daně z přidané hodnoty.

4. 4. Klient je povinen v případě reklamace platby Plátcem (Chargeback), které bylo zaplaceno kartou (fyzicky nebo prostřednictvím internetu), vždy řešit stížnost prostřednictvím Provozovatele, který částku připíše na kartu Plátce v případě, že transakce byla zpracována online. Pokud byla transakce zpracována na POS terminálu, je refundace transakce zpracována Klientem na stejném POS terminálu. Provozovatel doporučuje Klientovi vždy, pokud to situace dovolí, refundovat transakce na kartu Plátce, kterou byla provedena původní transakce.

4. 5. Klient bere na vědomí, že při rozporování transakce či samotném provedení chargebacku Plátcem, Vydavatelem karty či Karetní asociací, mohou být účtovány poplatky za zpracování žádosti. V takovém případě je Provozovatel oprávněn tyto poplatky Klientovi přeúčtovat.

4. 6. Provozovatel si vyhrazuje právo ponížit převáděné finanční prostředky za uskutečněné transakce o měsíční poplatky, a to následovně: V prvních deseti dnech měsíce odečte Provozovatel měsíční poplatek za předchozí měsíc. Pokud není možné umořit v dané době kompletní výši poplatku, bude zbývající částka vystavena k úhradě během fakturace k 15. dni v měsíci. Provozovatel nebude provádět ponížení transakcí o měsíční poplatky, pouze pokud tak bude specificky sjednáno ve Smlouvě.

4. 7. Klient je povinen upozornit Provozovatele na identifikované nesrovnalosti a chyby ve vyúčtování a fakturaci bez zbytečného odkladu. Klient je povinen předložit veškeré reklamace spojené s transakcemi nejpozději do 20 kalendářních dní po obdržení notifikace o stavu platby od Provozovatele. Po uběhnutí této doby nejsou však transakce vyloučeny z nápravy Provozovatele.

4. 8. V případě, že Asociace či Acquirer uloží Provozovateli pokutu v souvislosti s obchodní činností Klienta z důvodu porušení bezpečnostních standardů nebo dalších podmínek, které se Klient zavázal dodržovat, zavazuje se Klient částku odpovídající uložené pokutě uhradit s tím, že Provozovatel je povinen doložit, že požadavek na úhradu částky odpovídající pokutě je odůvodněný a oprávněný. Částku odpovídající pokutě se zavazuje Klient uhradit k písemné výzvě doručené Provozovatelem, a to ve lhůtě určené Provozovatelem, která nebude kratší než 20 dnů. V případě, že Klient požadovanou částku ve stanovené lhůtě neuhradí a nedohodne se s Provozovatelem jinak, je Provozovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý jednotlivý den prodlení s úhradou pokuty.

4. 9. Provozovatel je oprávněn Klientovi provedenou transakci nezúčtovat nebo zúčtovat k tíži, a to i u docházejících plateb, popř. požádat o okamžitou její úhradu, jestliže transakce sice byla uskutečněna v souladu se Smlouvou, avšak Vydavatelská banka platební karty částku transakce Acquirerovi a Provozovateli neuhradila nebo již uhrazenou částku zúčtovala k jejich tíži.

4. 10. Pokud Klient včas a řádně neuhradil své závazky vůči Provozovateli, je Provozovatel oprávněn kdykoli započíst jakékoliv své splatné peněžité pohledávky za Klientem proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám Klienta za Provozovatelem bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky splatné či nikoliv, a dále bez ohledu na jejich měnu a právní vztah, ze kterého vyplývají. Započtení je možné i proti nesplatné pohledávce s tím, že případnou úhradu za předčasnou splatnost nese Klient.

4. 11. Pro případ prodlení Klienta s úhradou svých splatných závazků vůči Provozovateli vyplývajících ze Smlouvy vzniká Provozovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. 12. Klient bere na vědomí, že přístup ke službě Platební brány může být omezen nebo blokován Provozovatelem na dobu nezbytně nutnou. Důvodem pro omezení používání systému může být zejména, ale ne pouze, žádost Banky, Acquirera či Karetních asociací, a to při porušení zákonných povinností, morálních nebo bezpečnostních pravidel ze strany Klienta. Provozovatel neodpovídá za plánované nebo náhodné výpadky či vypnutí systému ze strany bank či Acquirera.

4. 13. Provozovatel odpovídá pouze za přijatá a potvrzená data Provozovatelem a neodpovídá za případné škody vzniklé chybným zpracováním těchto dat na straně Klienta. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné chyby v implementaci na straně Klienta.

4. 14. Klient bere na vědomí, že je povinen s dostatečným předstihem, nejméně 30 dnů oznámit Poskytovateli změnu povahy webových stránek uvedených ve Smlouvě včetně nabízených produktů a služeb a dalších povinných náležitostí.

4. 15. Klient je povinen s dostatečným předstihem oznámit Poskytovateli změny identifikačních údajů a případné další změny či skutečnosti, které mohou mít vliv na poskytování služeb a na schopnost Klienta dostát závazkům vůči Provozovateli, jakož i o změně Oprávněné osoby. Klient je povinen Provozovateli bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které mají zásadní vliv na jeho právní postavení (zejména vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu, zavedení nucené správy a podobně), zejména pak:

a) prodej nebo pronájem podniku nebo jakákoli jiná změna vlastnictví
b) změna adresy či bankovního účtu
c) změna právní formy nebo název firmy
d) změny v produktech nebo URL adresách
e) změna skutečného vlastníka

4. 16. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené především v důsledku situací a událostí, které nastaly nezávisle na vůli Provozovatele a které Provozovatel nemůže ovlivnit, jako např. důsledky působení vyšší moci a důsledky jednání třetích osob (např. hackerský útok, podvodné jednání, apod., což se považuje za vyšší moc). Provozovatel neodpovídá za přerušení provozu v důsledku situací uvedených v tomto ustanovení. Rozsah odpovědnosti Provozovatele je dále omezen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

4. 17. V případě nefunkčnosti služby delší než 1 kalendářní den, je Provozovatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši Průměrné ceny služby za každý den prodlení, přičemž maximální výše smluvní pokuty bude činit 10násobek Průměrné ceny Služby. Smluvní pokuta zahrnuje veškerou vzniklou škodu.

4.18. Smluvní strany se v souladu s ust. § 2894 a násl. NOZ dohodly, že celková výše škody, která může z porušení povinností druhé smluvní strany nastat a kterou může nebo mohla druhá strana v době vzniku závazkového vztahu při vynaložení řádné a obvyklé péče předvídat, nepřesáhne částku ve výši 100% z ceny plnění bez DPH za posledních 365 dní.

4.19. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2048 a ust. § 2050 NOZ prohlašují, že smluvní pokuta zahrnuje náhradu škody, která druhé smluvní straně vznikla v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy a druhá smluvní strana není oprávněna požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti z této Smlouvy v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

4. 20. Pokud na základě reklamace transakce ze strany Vydavatele karty, Plátce, Acquirera, procesující banky nebo Karetní asociace, bude způsobena škoda, je Klient povinen ji uhradit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy. Provozovatel je oprávněn stíhat náhradu škody u soudu. Pokud byla platba provedena prostřednictvím platebního terminálu poskytované Klientovi Provozovatelem je Provozovatel oprávněn stíhat náhradu škody včetně příslušenství.

4. 21. Klient je povinen uhradit Provozovateli veškeré náklady spojené s pokutami účtovanými Karetními asociacemi, Acquirerem nebo zpracovatelskou bankou Provozovateli v souvislosti s plněním smlouvy, pokud Provozovatel má důvod se domnívat, že na základě daných okolností, byly tyto sankce způsobeny transakcemi Klienta a představují porušení smlouvy, nebo na základě zaviněného činu a / nebo protiprávního opomenutí Klienta, a byly zjištěny výše zmíněnými institucemi v souladu s jejich pravidly a předpisy. To se zejména - ale ne výlučně - vztahuje na pokuty, které jsou posuzovány prostřednictvím Karetních asociací při následujících úkonech Klienta: podání nelegálních či značku poškozujících transakcí, podání transakcí třetích stran v rozporu s pravidly a předpisy, za překročení limitů chargebacků nebo pro odmítnutí či nedodržení registrace a / nebo necertifikaci v závislosti na PCI-DSS.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je Smlouva uzavírána na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy obou smluvních stran.

5.2. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, nebo výpovědí některé smluvní strany s výpovědní lhůtou dva měsíce a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Dohoda, nebo výpověď této Smlouvy musí být písemná.

5.3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany, o nichž se dozví v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, o dalších skutečnostech, jejichž zveřejnění by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobré pověsti druhé smluvní strany, jakož i o veškerých obchodních a technických informacích, které byly smluvní straně sděleny druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této Smlouvy, a které zároveň nejsou veřejně známé nebo dostupné. Smluvní strany se zavazují zachovávat závazek mlčenlivosti nejen po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy, ale i po jejím ukončení, a to po celou dobu, po kterou nebudou důvěrné informace veřejně známé a dostupné.

5.4. V návaznosti na vývoj právního prostředí, rozvoj technologií a s ohledem na změny skladby produktového portfolia a změny obchodní politiky Provozovatele, je Provozovatel oprávněn změnit v souladu s ust. § 1752 odst. 2 NOZ tyto OP, Smluvní podmínky, Sazebníky poplatků a další smluvní dokumenty. Provozovatel je v takovém případě oprávněn navrhnout Klientovi změnu OP, Sazebníků poplatků nebo jiných smluvních dokumentů nejpozději dva (2) měsíce před dnem, kdy má podle návrhu změna OP, Sazebníků poplatků nebo jiných smluvních dokumentů nabýt účinnosti. Klient a Provozovatel sjednávají nevyvratitelnou domněnku, že Klient návrh na změnu OP nebo jiných smluvních dokumentů přijal, jestliže Provozovatel tuto změnu Klientovi navrhl ve výše uvedeném termínu, v návrhu jej informoval o jeho právu vypovědět smlouvu dle následující věty tohoto bodu a o důsledcích neodmítnut návrh v níže uvedené lhůtě a Klient návrh na změnu OP nebo jiných smluvních dokumentů před nabytím účinnosti této změny písemně neodmítl. Jestliže Klient návrh na změnu OP nebo dalších smluvních dokumentů odmítl, má právo příslušnou Smlouvu do dne účinnosti změny bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. V případě, že současně s uzavřením Smlouvy Provozovatel předá Klientovi návrh na změnu smluvních dokumentů, které nabývají účinnosti v budoucnu, platí, že ode dne účinnosti této změny je tato změna součástí předmětné Smlouvy. Provozovatel je oprávněn provést jednostrannou změnu obchodního názvu produktu nebo služby, o které je povinen informovat Klienta vhodným způsobem a bez zbytečného odkladu. Změna obchodního názvu produktu nebo služby nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, proto takovou změnu smluvní strany nepovažují za změnu Smlouvy o daném produktu nebo službě.

5. 5. Obě strany se zavazují, že při plnění předmětu Smlouvy, zajistí, aby nedošlo k porušení obchodního nebo bankovního tajemství, ochrany osobních údajů ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

5. 6. Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Provozovatel zpracovává a užívá kontaktní údaje Klienta výlučně za účelem komunikace s Klientem, tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám s výjimkou:
a) zaměstnancům Provozovatele
b) Acquirer, bankám a Karetním asociacím
c) případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti

5. 7. Po dobu účinnosti Smlouvy a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů Provozovatele může docházet ke zpracování kontaktních údajů (adresa elektronické pošty, číslo mobilního telefonu, název banky) Plátce.

5. 8. Smluvní strany se dohodly, že předá-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně osobní údaje třetích osob (např. Zákazníků), bude s nimi druhá smluvní strana nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů v platném znění, přičemž Provozovatel i Klient je povinen při zpracovávání údajů vždy dbát na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

5. 9. Klient dává Provozovateli souhlas s použitím svého obchodního názvu a loga za účelem marketingové propagace Provozovatele, zejména ale ne pouze prezentace loga Klienta na internetové prezentaci Poskytovatele.

5. 10. Právní vztahy mezi Provozovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Smluvní strany si sjednávají pro případ sporu obecný soud Provozovatele.

5. 11. Klient prohlašuje, že není v postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 NOZ a že se na uzavřenou smlouvu nevztahují právní předpisy určené pro ochranu spotřebitele ve smyslu ust. § 1810 a násl. NOZ.

5. 12. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10. 2017.