Podmínky affiliate programu platební brány ComGate

1. Účastnické podmínky

Účastnické podmínky upravují účast v Affiliate programu Platební brány ComGate společnosti ComGate Payments, a.s. Affiliate program umožňuje Účastníkům provoz reklamních bannerů ComGate na internetových stránkách Účastníků, případně přiřazuje Účastníkům opakovaně použitelné slevové kódy, které Účastníci mohou předávat Zájemcům. V případě splnění podmínek Affiliate programu vzniká povinnost ComGate hradit Účastníkům Provizi.

2. Základní pojmy

a) Affiliate program, je marketingová aktivita, ve které Účastník vyvíjí činnost směřující ke zobrazení bannerů ComGate za účelem prokliku na internetovou prezentaci ComGate a následného vyplnění poptávkového formuláře ComGate Zájemcem o Platební bránu ComGate, případně vyplnění poptávkového formuláře ComGate se zadáním slevového kódu přiřazeného Účastnikovi.

b) Účastník je právnická nebo fyzická osoba, která vyvíjí marketingovou aktivitu za účelem propagace Platební brány ComGate, která vede Zájemce k vyplnění poptávkového formuláře na internetových stránkách ComGate

c) ComGate je pro účely tohoto dokumentu společnost ComGate Payments, a.s.

d) Zájemce je právnická nebo fyzická osoba, která je potenciálním uživatelem služeb ComGate, zejména Platební brány ComGate. Jedná se obvyklé o prodejce zboží či služeb, který toto zboží či služby nabízí k prodeji v prostředí internetu a umožňuje svým klientům zaplacení tohoto zboží či služeb online v prostředí internetu.

e) Zákazník je právnická či fyzická osoba, která uzavřela smlouvu na poskytování služeb Platební brány ComGate se společností ComGate, provedla technickou implementaci Platební brány ComGate a která realizuje platby v Platební bráně ComGate nejméně v objemu 50 tis. Kč/měs. nebo ekvivalent této částky v jiné měně.

f) Platební brána ComGate je služba, která umožňuje Zákazníkům realizovat platby kartou nebo jinými online nástroji v prostředí internetu pro úhradu zboží či služeb nabízených a následně hrazených online v prostředí internetu.

g) Proklikem se rozumí akce Zájemce, který klikne na Banner na stránkách Účastníka a následně bude přesměrován na určenou internetovou stránku ComGate.

h) Provize je odměna Účastníka za každého Zákazníka, kterého získá ComGate tak, že získání Zákazníka bude předcházet proklik Zákazníka na internetové stránky ComGate z banneru Účastníka a vyplnění poptávkového formuláře služby ComGate Platební brána Zájemcem na internetových stránkách ComGate nebo vyplnění poptávkového formuláře ComGate se zadáním slevového kódu přiděleného Účastníkovi.

i) Bannerem je míněna reklama v grafické podobě, které zahrnuje unikátní Účastníkovi přiřazený odkaz (unikátní URL), který slouží pro rozpoznání prokliků získaných následkem marketingové činnosti Účastníka a je rozhodující pro určení Provize. Ukázky Bannerů jsou na stránce ttps://platebnibrana.comgate.cz/cz/affiliate Odkaz má formát Odkaz je ve formátu: https://platebnibrana.comgate.cz/cz?utm_source=af&utm_medium=jmeno_webu

j) Lhůta pro vyplnění poptávkového formuláře je maximální časový úsek mezi návštěvou internetových stránek ComGate z prokliku z banneru Účastníka v rámci Affiliate programu a následným vyplněním poptávkového formuláře Platební brány ComGate ze strany Zájemce. Pro účely Affiliate programu budou započítávány pouze Poptávkové formuláře vyplněné Zájemcem ve lhůtě 30 dnů od prokliku z banneru v rámci Affiliate programu.

3. Reklamní prostředky a online reklamní nosiče

a) Veškeré reklamní prostředky používané v rámci affiliate programu jsou chráněny autorskými právy. Používání je dovoleno pouze v rámci affiliate programu. Změny v textech nebo zobrazeních nebo zcela vlastní reklamní výroky jsou nepřípustné.

b) Manipulace s reklamními prostředky nebo jejich nesprávné používání povedou k vyloučení Účastníka z affiliate programu.

4. Osobní údaje

a) Osobní údaje Účastníka budou zpracovávány za účelem splnění účelu Smlouvy. Účastník tímto zároveň souhlasí, aby jeho osobní údaje byly též poskytnuty společnosti ComGate k marketingovým účelům.

b) Účastník souhlasí s tím, že společnost ComGate může používat jeho jméno (nebo název společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.

5. Provize

a) Účastník získá Provizi ve výši 1 000 Kč za každého Zákazníka s tím, že získání Zákazníka bude předcházet proklik Zájemce na internetové stránky ComGate z banneru Účastníka a vyplnění poptávkového formuláře služby ComGate Platební brána Zájemcem na internetových stránkách ComGate.

b) Vyloučení duplicitní provize. V případě, že Zájemce provede proklik a vyplnění poptávkového formuláře v rámci tohoto Affiliate programu u několika Účastníků po sobě a zároveň následně se stane Zákazníkem, pak dojde proplacení jedné Provize, a to Účastníkovi, u kterého Zájemce učinil proklik jako u prvního.

c) Právo vystavit daňový doklad na Provizi vzniká Účastníkovi na základě výkazu počtu Zákazníků získaných v rámci tohoto affiliate programu a aktivitě Účastníka zaslaných ComGate Účastníkovi. ComGate se zavazuje zaslat výše zmíněný přehled do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce.

d) Doba splatnosti daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od data vystavení daňového dokladu.

e) Nebude-li daňový doklad obsahovat náležité údaje, nebo bude-li v nesprávné výši, bude Účastníkovi vrácen nejpozději ke dni doby splatnosti jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění. Účastník bere na vědomí, že v tomto případě nemá nárok na úrok z prodlení či jinou sankci, a to do sjednání nápravy.

6. Různé

a) Obě strany prohlašují, že všechny technické termíny použité v této smlouvě jsou jim srozumitelné a jejich význam je pro ně jednoznačný.

b) Strany se ve smyslu ust. § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku dohodly, že v případě, kdy získá strana o druhé smluvní straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila. Tato povinnost platí i o skutečnostech získaných před uzavřením této Smlouvy.

c) Vzniknou-li mezi Účastníkem a ComGate spory nebo názorové rozdíly, budou se strany snažit řešit je v první řadě cestou smíru a dohody. Tento vztah se řídí českým právním řádem, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.